Општина Невесиње

  1. Почетна
  2.  » 
  3. Установе и организације
  4.  » Јaвна установа Центар за социјални рад

Јaвна установа Центар за социјални рад

Јавна установа Центар за социјални рад (у даљем тексту Центар) основан је Одлуком Скупштине Општине Невесиње, број: 01-023-35 од 06.08.1993. године и Одлуком о усклађивању Одлуке о оснивању Центра за социјални рад општине Невесиње, број: 01/013-71/11 од 18.05.2011. године, као установу за обављање послова социјалне и дјечије заштите, породичне заштите и старатељства, извршења васпитних мјера заштитног надзора, услуга социјалног и другог стручног рада и других послова утврђених законом и другим прописима.

Дјелатност Центра дефинисана је:

Законoм о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12), • Законом о дјечијој заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 4/02, 17/08 и 1/09), • Породичним законом („Службени гласник Републике Српске“ бр. 54/02, 41/08 и 63/14), • Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05), • Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07 и 50/10), • Закон о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07 и 109/12), • Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/10), • Закон о кривичном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 53/12), • Кривични закон Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 68/07, 73/10, 1/12 и 67/13), • Закон о заштити од насиља у породици („Службени гласник Републике Српске“ бр. 102/12 и 108/13), • Закон о ванпарничном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 36/09) и низ других закона, као и више подзаконских аката (правилника, уредби, упутстава, одлука итд.).

Поред законом дефинисаних послова Центар своју дјелатност остварује и на основу одлука оснивача: Одлука о оснивању, Одлука о проширеним правима из социјалне заштите, Статут, правилници итд.

Послови јавних овлашћења Центра:

а) пружа прву стручну помоћ грађанима,
б) рјешава у првом степену о остваривању права утврђених овим законом и одлукама о проширеним правима у јединицама локалне самоуправе,
в) рјешава у првом степену о остваривању права из области дјечије заштите,
г) рјешава у првом степену о остваривању права из области породично-правне заштите и старатељства,
д) ради на спровођењу мјера према малољетним лицима у кривичном поступку,
ђ) пружа социјалне услуге у поступку рјешавања о правима из области социјалне заштите,
е) врши надзор над хранитељским породицама,
ж) води евиденцију и документацију о правима, пруженим услугама и предузетим мјерама у оквиру своје дјелатности и издаје увјерења на основу евиденције и
з) врши исплату појединих новчаних права утврђених овим законом и другим прописима и општим актима.

Стручни послови Центра:

а) открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите,
б) предлаже и предузима мјере у рјешавању социјалних потреба грађана и прати њихово извршење,
в) предлаже мјере за унапређивање социјалне заштите и планирање развоја система социјалне заштите у локалним заједницама, организује и спроводи одговарајуће облике социјалне и дјечије заштите и непосредно пружа социјалне услуге,
г) прати стање у области дјечије и породично-правне заштите, покреће иницијативе и предлаже мјере за унапређивање система дјечије и породичне заштите,
д) развија и унапређује превентивне активности које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема,
ђ) пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман, савјетодавне, терапијске услуге и стручну помоћ корисницима,
е) подстиче, организује и координира професионални и добровољни рад у области социјалне заштите,
ж) ради на развоју разноврсних модела збрињавања корисника у заједници и социјалних услуга у складу са потребама корисника, развија социјални рад у заједници,
з) пружа услуге помоћи и његе у кући, дневног збрињавања и прихватилишта,
и) подстиче и развија самопомоћ, добровољни рад, међуљудску солидарност, добротворне и хуманитарне дјелатности,
ј) обавља послове савјетовалишта за проблеме брака и породице, васпитања дјеце, усвојења, односа родитеља и дјеце,
к) обавља аналитичко-истраживачке послове у локалним заједницама,
л) обавља и друге послове утврђене законом и одлукама јединица локалне самоуправе.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Корисник социјалне заштите је лице које се налази у стању социјалне потребе и то:

а) дијете: – без родитељског старања, – са сметњама у развоју, – чији је развој ометен породичним приликама, – жртва насиља, – жртва трговине дјецом, – са друштвено неприхватљивим понашањем, – изложено социјално ризичним понашањима, – коме је због посебних околности потребна социјална заштита;

б) пунољетно лице: – материјално необезбијеђено и за рад неспособно лице, – са инвалидетом, – старије без породичног старања, – са друштвено негативним понашањем, – жртва злоупотребе психоактивних супстанци, – жртва насиља у породици, – жртва трговине људима и – коме је због посебних околности потребна социјална заштита.

Права у социјалној заштити:

• Новчана помоћ
• Додатак за помоћ и његу другог лица
• Подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју
• Смјештај у станову
• Збрињавање у хранитељску породицу
• Помоћ и њега у кући
• Дневно збрињавање
• Једнократна новчана помоћ
• Савјетовање

Поред права утврђених Законом о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12, чл.

11.) јединица локалне самоуправе, у складу са потребама становништва својом Одлуком о проширеним правима из социјалне заштите општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ број: 4/12), утврдила и друга права услове и критеријуме за остваривање тих права.

Проширена права:

• Новчана помоћ породицама које се брину о лицима са развојним сметњама
• Једнократна новчана помоћ за набавку огрева
• Једнократна новчана помоћ за набавку уџбеника
• Једнократна помоћ у храни • Једнократна новчана помоћ за трошкове сахране
• Здравствено осигурање

ПОРОДИЧНА ЗАШТИТА

• Провођење поступка мирења
• Савјетодавна помоћ у превазилажењу партнерске дисфункционалности
• Помоћ у остваривању контакта родитељ – малољетно дијете
• Психосоцијална подршка особама са онеспособљењем и сметњама на плану менталног функционисања и њиховим породицама
• Надзор над старатељством над малољетним лицима
.Престанак старатељства над малољетним лицима
• Надзор над старатељством над пунољетним лицима
• Покретање поступка за одузимање пословне способности
• Постављање привременог старатеља у поступку проглашења несталог лица умрлим
• Постављање старатеља за обављање појединих послова
• Сагласност у случају отуђења имовине малољетне дјеце
• Вођење евиденције о лицима под старатељством
• Издавање увјерења из области старатељства
• Процјена стања личности малољетних делинквената и процјена стања за потребе суда
• Провођење мјере појачаног надзора органа старатељства
• Провођење мјере појачаног надзора родитеља
• Мишљење о подобности за закључење брака прије пунољетства
• Усвојење

ДЈЕЧИЈА ЗАШТИТА

Права из дјечије заштите:

• Додатак на дјецу
• Матерински додатак
• Накнада плате за вријеме породиљског одсуства
• Рад са једном половином пуног радног времена ради појачане његе и старања о дјетету са психофизичким сметњама у развоју
• Помоћ за опрему новорођенчета
• Задовољавање развојних потреба дјеце
• Предшколско васпитање и образовање за дјецу без родитељског старања, дјецу са сметњама у развоју и дјецу на дужем болничком лијечењу
• Васпитно – образовни програми припремања дјеце за школу

Адреса: ЈУ Центар за социјални рад
Ул. Невесињских устаника бб
88280 Невесиње
Тел: 059/610-210, 610-212
Tel-fаx: 059/602-370
Е-mail – csrnevesinje@gmail.com
Директор – Горан Ивковић др.стом.