Општина Невесиње

 1. Почетна
 2.  » 
 3. Скупштина Општине
 4.  » Скупштина општине

Скупштина општине

Скупштина општине је орган одлучивања и креирања политике општине и надлежна је да :

 • доноси Статут општине,
 • доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење,
 • доноси буџет и заврши рачун буџета,
 • доноси економски план, план развоја и инвестиционе програме,
 • доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме,
 • доноси програм уређења грађевинског земљишта,
 • доноси проведбене планове,
 • доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства и заштите околине,
 • доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, кад је овлашћена законом,
 • доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите у складу са закном и предузима мјере за функционисање цивилне заштите,
 • доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовиином општине,
 • доноси одлуке о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених ,мјеста,
 • доноси одлуку о проглашењу празника општине,
 • доноси одлуку о употреби симбола општине,
 • доноси одлуку о чланству општине у Савезу општина и градова и удруживању у друге савезе и организације,
 • доноси план коришћења јавних површина, доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке, доноси одлуку о наградама и признањима,
 • бира и разрјешава предсједника Скупштине општине, подпредсједника Скупштине општине, замјеника начелника општине, секретара Скупштине општине, чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине општине, на приједлог начелника општине бира и разрјешава начелнике одјељења,
 • одлучује о задужењу општине,
 • усваја пословник Скупштине општине,
 • разматра годишњи извјештај о раду начелника општине и о истом заузима свој став,
 • одлучује о покретању иницијативе за опозив начелника општине, у складу са изборним закном,
 • оснива предузећа и установе комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за општину и управља истим у складу са законом,
 • расписује јавни зајам и самодопринос,
 • расписује референдум,
 • даје мишљење о методологији за вршење повјерених послова,
 • доноси одлуке о образовању мјесних заједница на подручју општине,
 • даје мишљење о промјени граница општине,
 • разматра извјештаје о раду органа, организација и заједница на свом подручју,
 • обавља и друге послове у складу са законом.
 • Скупштина општине има 21 одборника.
 • Скупштина оштине ради и одлучује у сједницама.
 • Сједнице Скупштине општине су јавне, ако није другачије предвиђено законом.
 • Скупштина општине доноси одлуке већином гласова укупног броја одборника, уколико законом или овим Статутом није предвиђена другачија већина.

Скупштина доноси одлуке двотрећинском већином гласова укупног броја одборника у случајевима :

 • доношења Статута и његовим промјенама и допунама,
 • давању мишљења о промјенама граница општине,
 • расписивању општинског референдума