Општина Невесиње

 1. Почетна
 2.  » 
 3. Општинска управа
 4.  » Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Начелник Одјељења: Сандра Зиројевић
Мјесто рођења: Мостар
Датум рођења: 22.10.1982.
Образовање: ВСС, дипломирани правник
Телефон: 059/601-011 локал 141
е-маил: sandrazirojevic@gmail.com

ДЈЕЛОКРУГ РАДА

 1. праћење и извршење закона и других прописа из области урбанизма, грађења, просторног плана , екологије, стамбених и комуналних дјелатности, које су у надлежности општине,
 2. припрема, израда и доношење просторно-планске докментације
 3. припрема, израда и издавање локацијске сагласности, одобрења за грађење и одобрења за употребу,
 4. уређује и обебјеђује рационално кришћење грађевинскг земљишта,     
 5. надзор у области грађења и заштите животне средине,
 6. послови комуналне плиције,
 7. обављање комуналних дјелатности, одржавање и изградња комуналне и друге инфраструктуре,
 8. стручни послови који се односе на спровођење планске документације и заштиту урбанистичке и инвестиционо-техничке документације,
 9. послови  изградње,  коришћења и одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева, хидромелиорационог система и других јавних објеката од значаја за општину,
 10.   стручни послове који се однсе на евиденцију, одржавање и коришћење станова и пословних  простора,    
 11. вођење евиденцију стамбеног фонда,
 12.   вођење управног поступка у стамбеној области а посебно за станове који су у власништву општине,
 13. обављање послова у поступку приватизације, куповине и продаје станова,
 14. друге послове у складу са законом.