Општина Невесиње

 1. Почетна
 2.  » 
 3. Начелник општине
 4.  » Начелник општине

Начелник општине

Име и Презиме
Миленко Авдаловић

Контакт телефон
059/601-551

Факс
059/601-018

Е-маил
nacelnik.nevesinje@gmail.com

Политичка странка
Савез независних социјалдемократа – СНСД

Кратка биографија

Миленко Авдаловић рођен је 3. маја 1965. године у Горњем Дрежњу (Невесиње).Завршио је Факултет политичких наука у Сарајеву и у периоду од 1991-2012. године изградио је успјешну новинарску каријеру, радећи као новинар и директор Радио Невесиња, те сарадник  реномираних РТВ кућа попут РТ РС и озбиљних информативно – политичких гласила као што су НИН и Глас Српске.

Дугогодишњи је дописник Новинске агенције Републике Српске (СРНА), а од 2013-2016. године обављао је дужност директора Ш.Г.”Ботин” Невесиње.

За Начелника општине Невесиње изабран је на локалним изборима у БиХ одржаним 2. октобра 2016. године.

Надлежности Начелника општине

Начелник општине заступа и представља општину, носилац је извршне власти, руководи општинском административном службом и одговоран је за њен рад.

Начелника општине бирају грађани на општим непосредним избрима за период од четири године у складу са законом.

Начелник општине је надлежан да :

 • предлаже Статут општине,
 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини,
 • израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање : годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе, који се односе на коришћење и управљање земљиштем укључујући и коришћење јавног земљишта,
 • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности општине, њених права и обавеза,
 • проводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,
 • извршава законе и друге прописе Републике чије јеизвршење повјерено општини,
 • доноси одлуку о оснивању општинске административне службе,
 • доноси правилник о организацији и системаизацији радних мјеста општинске административне службе
 • одлучује о пријему службеника и других радника на рад у општинску административну слжбу и врши распоређивање на радна мјеста,
 • одлучује о правима и обавезама службеника и других запослених радника у општинској административној служби,
 • одлучује о изрицању дисциплинских мјера за повреде радне дужности,
 • разрјешава службенике општинске административне службе и одлучује о престанку радног односа у складу са законом.
 • доноси план цивилне заштите општине и обезбјеђује његову реализацију,
 • реализује сарадњу општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама у складу са одлукама и закључцима Скупштине општине и њених одговарајућих тијела,
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је општина оснивач,
 • подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду општинске административне службе,
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис скупштине општине, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан уставу или закону,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења општинске административне службе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • одговоран је за законитост свих аката које предложи Скупштини општине,
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен законом,
 • обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

Начелник општине може бити опозван прије истека мандата у складу са Изборним законом.
У случају покретања иницијативе за опозив начелника општине Скупштина општине је дужна да иницијативу уврсти у дневни ред најкасније у року од 30 дана од пријема иницијативе.

Начелника општине замјењује замјеник начелника у складу са законом и Статутом општине.
Замјеника начелника бира Скупштина општине на приједлог начелника, а у поступку предвиђеном Пословником Скупштине општине.