Општина Невесиње

  1. Почетна
  2.  » 
  3. Невесиње
  4.  » Грб и застава

Грб и застава

Невесиње  je  дoбило  нoви грб општине  нaкoн пет  гoдина  oд кaда  je Устaвни суд РС  досадашње симболе ставио ван снаге и одлучио дa стaри изглeд oвoг oбиљeжja ниje  у сaглaснoсти сa Устaвoм РС, oднoснo сa Зaкoнoм o лoкaлнoj сaмoупрaви,  jeр сaдржи  eлeмeнтe вjeрскoг и нaциoнaлнoг идeнтитeтa сaмo српскoг нaрoдa.

Нова општинска  знамења, грб и застава, који симболишу историјско, културно и природно насљеђе  општине Невесиње усвојена  су  Статутарном  одлуком  о утврђивању симбола општине Невесиње  на 13. редовној сједници Скупштине општине,  одржаној  28.12.2017. године .

Скупштина општине Невесиње  на 14. редовној сједници, одржаној  7. 2. 2018. године доноси  Одлуку о употреби симбола општине Невесиње  којом се  утврђују  услови коришћења и начин заштите симбола општине Невесиње .

Аутор симбола је познати хералдичар Драгомир Ацовић из Београда.

Велики грб

Средњи грб

Мали грб

Стег

Преузимања