Вијести

У П У Т С Т В О ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

11.8.2020

У П У Т С Т В О ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А    Улица Цара Душана 44.

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ  телефон:059/602-018

ОПШТИНСКА УПРАВА факс: 059/601-018

О д ј е љ е њ е з а ф и н а н с и ј е Е-маил: finansije.nevesinje@gmail.com

Број: 03/402-2/20

Датум, 20.07.2020. године

 

СВИМ КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ

 

П р е д м е т: Достава Упутства

 

У складу са чл. 29. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) достављамо Вам Упутство за припрему буџета општине Невесиње за 2021. годину.

У циљу израде Нацрта буџета општине Невесиње сви буџетски корисници (потрошачке јединице) су дужни да примјеном члана 30 , а у складу са чланом 25. поменутог Закона, сачине свој буџетски захтјев (приједлог финансијског плана) за наредну годину и доставе га Одјељењу за финансије.

Крајњи рок за достављање буџетских захтјева је 15.09.2020. године. У случају непоштовања рокова из буџетског календара, предвиђене су санкције по члану 64. в) поменутог Закона.

За ниже буџетске кориснике који буџетске захтјеве достављају ресорном Одјељењу рок за доставу је 08.09.2020. године.

Буџетски захтјев корисника, који послује као самостални правни субјект, у складу са посебним прописом (Законом о јавним предузећима, Законом о систему јавних служби и др.), треба претходно да буде одобрен од стране надлежног органа (Управног одбора и сл.), у складу са његовим Статутом.

Овјерени буџетски захтјеви се достављају Одјељењу за финансије и електронски на маил: finansije.nevesinje@gmail.com

Упутство са прилозима можете преузети са Wеб странице: www.opstinanevesinje.rs.ba.

За све додатне информације можете се обратити на телефон 059/602-018 (Зорка Умићевић, Начелник одјељења за финансије)

 

ВАЖНА НАПОМЕНА:

 Овим путем желимо посебно нагласити да сте захтјев обавезни  доставити у тачно наведеној форми, као и образложење које треба да буде усмјерено,прије свега, на резултате који ће се постићи реализацијом одређених, дефинисаних активности из средстава гранта. У буџету требате описати све активности које планирате, као и износ средстава потребних за обављање тих активности-Прилог 1.

Правдања новчаних средстава за претходну годину достављати на прописаним обрасцим(Прилог2), комплетну документацију (рачуне, одлуке, изводе, уплатнице, благјничке дневнике, издатке и извод из банке којим се доказује да преостала средства нису утрошена) најкасније до 28.02.наредне године. Рачуне на вријеме копирати како вам документацију не би вратили као неважећу.У случају неиспуњавања овог услова корисник средстава губи право на додјелу средстава гранта у наредној години.

 

С поштовањем,                                                                          НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                                                                                  Зорка Умићевић, дипл. економиста

П р и л о г:

·         Упутство за припрему буџета општине Невесиње за 2021. годину.

·         Прилог 1

·         Прилог 2

 

 

На основу члана 29. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Одјељење за финансије даје буџетским корисницима општине Невесиње

 

У П У Т С Т В О

ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

1.                  Уводне напомене

 

Овим Упутством се, у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске, буџетским корисницима дају смјернице, оквири и рокови за припрему и израду буџета Општине Невесиње за 2021. годину.

Процјеном буџетских средстава и издатака за наредну фискалну годину треба да се обезбиједи ефикасно и ефективно финансирање приоритетних програма, услуга и активности којима се испуњавају социјалне и економске потребе грађана општине Невесиње. С обзиром на несклад потреба и средстава неопходно је да се приликом израде буџета за 2021. годину респектују дате смјернице и ограничења, при чему полазну основу за финансијско планирање на годишњем нивоу чине елементи дугорочног плана, утврђени на нивоу Републике Српске и Oпштине Невесиње.

Поступци и рокови за припрему буџета прописани су Законом о буџетском систему РС.

 

2.                  Основне економске претпоставке и смјернице за припрему буџета

 

Полазну основу за припрему буџета за 2021. годину чини Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2021-2023. година, којег је донијела Влада Републике Српске, одређујући стратешки оквир и горње границе ресурса за припрему годишњег буџета Републике, општина/градова и ванбуџетских фондова. Документ оквирног буџета 2021-2023 (скраћено: ДОБ 2021-2023, објављен на сајту Владе/Министарства финансија РС) садржи процјену макроекономских показатеља, пројекције прихода и прогнозе расхода за 2021. годину и наредну годину.

У складу са прогнозом макроекономских показатеља за наредну фискалну годину (реални раст БДП 2,9 %), према ДОБ-у, а очекивани износ укупних пореских и непореских прихода који ће бити на располагању локалним заједницама у 2021. години је 693,9 милиона КМ.

Пројекција прихода јединица локалне самоуправе у периоду 2021-2023 (у мил. КМ):

 

Врсте прихода                                2021.               2022.               2023.

Порески приходи                             440,2               455,4               444,7

Непорески приходи                         192,2               198,4               203,9

Грантови                                              4,3                    4,3                              4,3

Трансфери између буџ.јединица      57,2                  52,3                 50,5

Укупно:                                            693,9               710,4             703,2

 

У оквиру пореских прихода пројектовано је 440,2 милиона КМ од индиректних пореза, док су средства од директних пореза  процјењена на 72,1 милиона КМ. На остале  порезе пројектовано је 4,3 милиона КМ. ДОБ има за циљ изградњу одрживог фискалног система, примјену и провођење важећих закона са циљем подршке одрживости буџета локалних заједница. У периоду 2021-2023. године треба да допринесе ажурнијем извршавању пореских обавеза пореских обвезника, јачању фискалне и финансијске дисциплине и извјеснијем задовољавању потреба које се финансирају из јавних средстава.

 

 

 

 

3.                  Политика локалне власти

 

Политика локалне власти за 2021. годину орјентисана је на имплементацију стратешких циљева и одржавању стабилности буџета Општине.

Имајући у виду да буџет представља инструмент за остваривање тих циљева, годишња процјена средстава и издатака за наредну фискалну годину треба да финансијски подржава стратешки план развоја и задовољење потреба грађана за јавним услугама. Основно опредјељење локалне власти је да се припреми буџет који је остварив и стабилан, а да се истовремено у структури буџетског документа препознају дефинисани циљеви, политике, програми и услуге. Још када напоменемо да је пандемија корона вируса, која још увијек траје, озбиљно је утицала на потрошњу, индустријску производњу,улагања,трговину,токове капитала и ланце снадбијевања. Очекивано попуштање мјера ограничавања требало би поставити темеље за опоравак, мада се  не очекује да ће економија у потпуности моћи да надокнади овогодишње губитке.С тим у вези морамо бити опрезни и штедљиви.

Ефикасније коришћење расположивих ресурса, као и успјешније одређивање приоритета у трошењу финансијских средстава, увијек је била основа  буџетске политике Општине. Такође, у наредној фискалној години неопходно је утицати на повећано остварење непореских прихода, те на смањење текуће потрошње,у циљу покрића кумулираног дефицита. Као приоритет треба ставити покриће дефицита који се кумулирао из претходних година, тако да се и у 2021.години мора водити рачуна о стварању нових обавеза.

Локална власт је опредијељена да се у наредној години расположива средства усмјере за: развој и унапређење пољопривреде, унапређење образовања, подршку пораста породице, финансирање социјалне и здравствене заштите, наставак суфинансирања за урбани развој локалне заједнице – саобраћајне инфраструктуре, комуналне инфраструктуре, наставак започетих капиталних пројеката, унапређење туризма, и др.

У складу са ануитетним плановима приоритетно се планира уредно сервисирање дуга према кредитору (за кредите) из редовних прихода Општине Невесиње.

Ради конзистентне интегрисаности у јединствен буџетски систем вишег нивоа власти намјера је да се сви расходи буџета прикажу у складу са захтјевима буџетске класификације (економске, организационе и функционалне), при чему се посебно презентује оперативни и капитални дио буџета. Опредјељење је да се сачини јасан и разумљив документ за јавност.

Од буџетских корисника се очекује да приликом израде приједлога својих финансијских планова уважавају наведене основе политике локалне власти те поштују утврђене лимите буџетске потрошње за 2021. годину.

 

4.Пројекције буџетских средстава општине Невесиње за 2021. годину и лимити

потрошње за буџетске кориснике

 

Уважавајући препоруке дате ДОБ-ом, те на основу анализе остварења прихода у протеклом периоду, утврђена је пројекција средстава у буџету општине Невесиње за 2021. годину:

- у КМ

Врста прихода         Остварење 2019.     План 2020.       Пројекција 2021.

Порески приходи     5.859.738                    6.203.098            6.040.000

Непорески приходи    706.846                       669.859              700.000

Укупно:                      6.566.584                   6.872.957            6.740.000

 

У структури укупно очекиваних средстава није приказана процјена текућих и капиталних помоћи, као и примици од продаје имовине. Реално је очекивати да ће се обезбиједити дио средстава по основу суфинансирања пројеката у мјесним заједницама од стране грађана и невладиних организација.

Приједлог оквирног износа буџетских издатака за кориснике буџетских средстава за 2021.годину је:

 

-          ЈУ Центар за социјални рад………………………………………. 1.010.000

-          Територијална ватрогасна јединица……………………………..    330.000

-          ЈУ Дјечији вртић Св.Евгенија Царица Милица…………………   210.000

-          СШЦ“Алекса Шантић“……………………………………………..  85.000

-          Народна библиотека………………………………………………..   13.000

-          Центар за информисање и културу……………………………….  180.000

-          Туристичка организација Невесиње…………………………….....  80.000

 

 

Буџет за 2020. годину по основу пореских и непореских прихода је планиран у износу од 6.872.950 КМ, а остварење за 6 мјесеци 2020. године износи 2.659.434 КМ.

Извршење у првих шест мјесеци код пореских прихода је око 39%. Према подацима Пореске управе и у следећој години ће бити разрез на сличном нивоу као и у 2019.години. А на бази наведеног и података из ДОБ-а 2021-2023 заснована је пројекција ове врсте прихода у 2021. години. Обавеза је буџетских корисника да анализирају своје властите приходе као и приходе које остварују својим радом како би се евентуално повећала средства по овом основу у наредном периоду што би свакако утицало на висину буџетског оквира. Код непореских прихода извршење за шест мјесеци 2020.године је 33 % у односу на план 2020.године.

Због новонастале ситуације  (SARS CoV-2) у првих шест мјесеци приходи су остварени у мањем износу, али то неће утицати на буџетски оквир за 2021.годину.

У буџетској 2021. години приливи по основу финансирања (задуживања) се не планирају.

На бази економских претпоставки при пројекцији буџетских средстава предлаже се да при планирању буџетског оквира потрошње, буџетски корисници планирају средства/издатке у 2021. години на истом нивоу у односу на план за 2020. годину. У складу са утврђеном класификацијом, буџетска потрошња се посебно планира за текуће расходе и капиталне издатке, за сваког буџетског корисника, према овом Упутству.

Буџетска потрошња у буџету за 2021. годину биће пројекција расхода/издатака у оквиру дозвољеног раста средстава.

 

4.                  Садржај Захтјева буџетског корисника

 

Форма и садржај буџетских захтјева треба да буду усклађени са чланом 25. Закона о буџетском систему РС и утврђеном методологијом планирања:

(1)Захтјев за текуће издатке потребно је да садржи: податке о постојећим и планираним активностима и услугама у буџетској 2021. години, као и податке о организационој, квалификационој структури, броју запослених и коефицијентима; основицу за обрачун личних примања; средства за материјалне трошкове; појединачне елементе и укупне износе потребне за реализацију програмских активности.

(2)Захтјев за додатна средства за текуће активности чије се финансирање не може ускладити са ограничењем садржаним по овом Упутству, детаљно треба образложити, са приједлогом приоритета, који ће се размотрити у поступку доношења буџета за наредну фискалну годину.

(3)Захтјев за набавку основних средстава и опреме, додатним средствима за капиталне пројекте започете у претходним фискалним годинама као и за нове пројекте- приоритете које треба размотрити у поступку доношења буџета за наредну фискалну годину. Неопходно је навести планирану вриједност, образложење оправданости улагања, могућностима суфинансирања из других извора и захтијевани износ из буџета, као и досадашњи степен улагања за започете пројекте, те процјену трошкова у вези са одржавањем основних средстава.

(4)Властити приходи, грантови, донације, примици од продаје имовине и остали јавни приходи који припадају буџетским корисницима морају се исказати у Захтјеву на приходовној страни. Коришћење тих прихода за одређене намјене утврдиће се Одлуком о извршењу буџета за 2021. годину.

(5)Ресорна Одјељења Општинске управе су дужна размотрити приједлог финансијског плана за ниже потрошачке јединице из своје надлежности и мишљење уз сагласност доставити у Одјељење за финансије.

(6)Буџетски захтјев треба да садржи финансијски израз предложеног плана и писмено образложење за сваку позицију.

(7)Буџетски захтјев треба да садржи квартални финансијски план за буџетску потрошњу са описаним кварталним плановима потреба за средствима.

 

Финансијски дио Захтјева (Прилог 1) мора да буде презентован табеларно у Еxцел-у, са утврђеним заглављем,(по контном плану буџетских корисника) као:

 

Прилог 1

НПЈ:_______

„ План буџетске потрошње по економској класификацији за 2021. годину“

 

Број

конта

Опис/

Ставка

(Активности)

 

План

2020.г.

План 2020.г. са реал.

Извр.

30.06.

2020.год.

Процјена

извршења

у 2020.години

Нацрт

Буџета за 2021.г.

Индекс

6/4

Напомена

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомене:

-у колони 3: План буџета за 2020. годину - преузимају се подаци који су објављени у “Службеном гласнику општине Невесиње“ ,

-у колони 4: одобреном буџету, по свим позицијама, придружити реалокације у 2020. години,

-у колони 5: приказати извршење за 6 мјесеци 2020.год.

-у колони 6: процјена извршења до краја 2020. године на бази извршења у првих 6 мјесеци,

-у колону 7: приједлог финансијског плана буџетског корисника за Нацрт буџета за 2021. годину,

-у колону 8 унијети индекс планиране потрошње у односу на потрошњу у 2020. године.

 

5.                  Поступак и динамика припреме буџета општине Невесиње

 

Припрема и доношење буџета општине прописано је чланом 28. Закона о буџетском систему Републике Српске, као буџетски календар са сљедећим крајњим роковима:

-до 20.07.2020. године Одјељење за финансије доставља буџетским корисницима Упутство за припрему буџета општине;

-до 15.09.2020. године буџетски корисници достављају буџетске захтјеве за 2021. годину. Буџетски захтјев садржи финансијски захтјев и писмено образложење како је предвиђено Законом и овим Упутством, а припрему буџетског захтјева корисници врше у сарадњи са Одјељењем за финансије;

-до 15.10.2020. године Одјељење за финансије израђује Нацрт буџета општине Невесиње за 2021. годину, у складу са смјерницама садржаним у ДОБ-у, а затим радну верзију доставља Начелнику општине;

- 01. новембра текуће године надлежни извршни општински орган управе утврђује нацрт буџета и доставља га Министарству ради добијања препорука;

-истовремено се Нацрт буџета објављује у „Службеном гласнику општине Невесиње“ и WЕБ страници Општине са позивом за учешће грађана и организација цивилног друштва у одржавању јавних расправа;

-јавне расправе проводи Радна група коју Начелник општине формира Рјешењем до 30.10.2020. године, а организују се  најкасније до 15.11.2020. године;

-до 15.11.2020. године Министарство даје сугестије и препоруке Одјељењу за финансије за израду приједлога буџета општине за 2021. годину;

-истовремено до 15.11.2020. године Радна група за јавну расправу анализира примједбе, сугестије и уколико постоји могућност уграђује их у Приједлог буџета односно даје одговоре (принцип двосмјерне комуникације);

-уважавајући резултате јавних расправа и препоруке Министарства Одјељење за финансије припрема радни материјал Приједлога буџета и доставља га Начелнику општине , а након анализе врше се евентуалне измјене и Начелник општине утврђује Приједлог буџета најкасније до 20.11.2020. године;

-5.12.2020.године - приједлог буџета општине за наредну фискалну годину усаглашен са Министарством, извршни орган општине доставља скупштини општине на усвајање;

-15.12.2020. године Скупштина општине Одлуком усваја буџет општине за 2021. годину и доноси Одлуку о извршењу буџета, а Стручна служба обезбјеђује објављивање усвојених Одлука у „Службеном гласнику општине Невесиње“.

-до 24.12.2020. године Одјељење за финансије доставља усвојени буџет општине за 2021. годину Министарству финансија Републике Српске.

 

6.                  Посебне напомене

 

(1)Захтјеве са текућим и капиталним издацима обавезно треба класификовати у складу са прописаним Контним оквиром за кориснике буџета Републике Српске, општина градова и фондова и утврдити кварталну динамику потрошње.

(2)При изради финансијског плана придржавати се дозвољеног буџетског оквира као и рока за достављања финансијских планова према утврђеном буџетском календару, како би се испоштовале одредбе Закона о буџетском систему РС.

(3)Крајњи рок за достављање приједлога финансијских планова Одјељењу за финансије је 15.09.2020. године.

 

 

Број: 03/402-2/20                                                                  НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ:

         

Невесиње,20.07.2020. године                                                    Зорка Умићевић, дипл. економиста

 

             

 

 

 
[ Назад ]

Download