Вијести

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

6.3.2019

У складу са чланом 42. став (2) Закона о уређењу простора („Сл.гласник Републике Српске“ број 40/13) и Одлуке о приступању изради Регулационог плана „Ново гробље“ (Одлука број 01-013-131/08 од 26.10.2018.године) у Невесињу, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Невесиње као носилац припреме плана, о б ј а в љ у ј еП О З И В

 

заинтересованим лицима која су власници непокретности у обухвату плана тј. парцела означених по старом премјеру као к.ч. 1480/1, 1477/2, 1477/1, 1477/12, 1477/13 (уписане у ЗК уложак број 699), 1476/1, 1476/6 (уписане у ЗК уложак број 902), све у К.О. Невесиње, да у року од 15 дана доставе приједлоге за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву.
[ Назад ]